DJEČJI VRTIĆ MALI CVRČAK

Zagreb, 4. Poljanice 4

KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 251-570-01-19-04

Zagreb, 30. listopada 2019.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Mali Cvrčak i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA

  1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

   Uvjeti za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja/icu kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA

  1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

   Uvjeti za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja/icu predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja/icu kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati uz osobno potpisanu prijavu na natječaj prilažu, u preslici:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (ako je uvjet za radno mjesto),
  3. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ne stariji od dana objave natječaja,
  6. životopis.

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja natječaja: 30. 10. – 14. 10. 2019.

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ MALI CVRČAK, 4 Poljanice 4, 10040 Zagreb s naznakom “Natječaj za radno mjesto – odgojitelj/ica” poštom, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

                                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                                     Dumančić Ivana